leetcode 153. 寻找旋转排序数组中的最小值

假设按照升序排序的数组在预先未知的某个点上进行了旋转。

( 例如,数组 [0,1,2,4,5,6,7] 可能变为 [4,5,6,7,0,1,2] )。

请找出其中最小的元素。

你可以假设数组中不存在重复元素。

示例 1:

输入: [3,4,5,1,2]
输出: 1

示例 2:

输入: [4,5,6,7,0,1,2]
输出: 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
class Solution(object):
def findMin(self, nums):
"""
:type nums: List[int]
:rtype: int
"""
l,r=0,len(nums)-1
while l<r:
mid = (l+r)//2
if nums[mid] < nums[r]:
r = mid
else:
l = mid + 1
return nums[l]